วันที่   15   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - ประชุม ธ.ก.ส.  100  นายพลาวุธ ชัยสงคราม