วันที่   7   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สารีบท 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตแพทย์และวัยรุ่นสัญจร  4  นางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน