วันที่   5   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - เชิญประชุม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท  220  นางกนิษฐา กิ่งนอก