[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชย. 2
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนศาลาสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายนัฐพันธ์ แควภูเขียว
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ศาลา ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนบ้านระหัด
  ผู้อำนวยการ  นางดาวรุ่ง แควภูเขียว
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านระหัด ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0852065947

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านขามป้อม
  ผู้อำนวยการ  นายอภิวัฒน์ ประพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านขามป้อม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0822623698

  
   4   โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง ดีแซง
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านกุดเลาะ ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044823231

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
  ผู้อำนวยการ  นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านโนนตุ่น ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870443

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร.ต.มงคล ศิลประกอบ
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านสระ ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0819663387

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประจวบ ใสดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนสุขสันต์ ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นางนงนุช เอกทัศน์
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านโสกเชือก ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822835

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล
  ผู้อำนวยการ  นายเดชจักรภพ แจ้งคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนเห็ดไคล ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบุปผาราม
  ผู้อำนวยการ  นายวัชรินทร์ ทองคนทา
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านเปือย ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870364

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านโนนเขวา
  ผู้อำนวยการ  นายวัฒนากร ทองถวิล
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านโนนทอง
  ผู้อำนวยการ  นางกรณิการ์ คันธา
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109855

  
   13   โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
  ผู้อำนวยการ  นายวิริยะ สัจจะสังข์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บุ่งสิบสี่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0895292817

  
   14   โรงเรียนบ้านกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายสุทธิชัย ลบบำรุง
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านกลาง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36120
  เบอร์โทร  0918285336

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ
  ผู้อำนวยการ  นางพิกุลทอง พันธ์ชัยโย
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านแก้งตาดไซ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109854

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนบ้านหนองบัว (เกษตรสมบูรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิม ขันทะสีมา
  ที่ตั้ง  หมู่ 15 บ้านหนองบัว ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0810669155

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนบ้านนาสีดา
  ผู้อำนวยการ  นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 น้อยพัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822840

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นายเดชา เศษแพง
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านหลักแดน ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044823220

  
   19   โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย สมคำศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0897182538

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายภควัต เรียกจำรัส
  ที่ตั้ง  หมู่ 18 บึงมะนาวพัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านจมื่น
  ผู้อำนวยการ  นายบวร จันทร์เพ็ง
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 บ้านจมื่น ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0852013629

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
  ที่ตั้ง  หมู่ 17 หนองแต้พัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0903372327

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา มุทาพร
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านโนนงิ้ว ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870363

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านเขวา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภคพร เค้าโนนกอก
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านเขวา ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870117

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายโกศล เดชโนนสังข์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044869557

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายไพวัลย์ คงโนนกอก
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านหามแห ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109863

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  ร.ต.สมศักดิ์ สีพิมพ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044866115

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
  ผู้อำนวยการ  นางสุระณี สีพิมพ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหญ้านาง ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044866143

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านห้วยข่า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870361

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนบ้านโนนชาด
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านโนนชาด ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
   31   โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
  ผู้อำนวยการ  นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
   32   โรงเรียนบ้านหนองแต้
  ผู้อำนวยการ  นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านหนองแต้ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870360

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายฉลาด อาจสนาม
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044107989

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนชุมชนบ้านหัน
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา ทัศน์ละไม
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044-109867

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
  ผู้อำนวยการ  นายวิเวก ศิลมั่น
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านดอนมะค่าง ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870423

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง
  ผู้อำนวยการ  นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านโนนหินลาด ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822750

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นายอุดมสิน คันธภูมิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านนาไฮ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
   38   โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายวิจิตร เจริญขามป้อม
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านตลาดทราย ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870533

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายปิยะนัฏ เดิมกะยอม
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านตลาดทราย ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870533

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนสระโพนทอง
  ผู้อำนวยการ  นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 สระโพนทอง ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870532

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง พิมพ์สิงห์
  ที่ตั้ง  107 หมู่ 1 บ้านโพธิ์ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870518

  
   42   โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  น.ส.วิลาสินี ชำนาญกุล
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านหนองคู ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870514

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ส้มกบ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านพีพวย
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านพีพวย ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822833

  
   45   โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายกุศล เผ่าหัวสระ
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านโจด ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822927

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายจำเริญ ขึ้นทันตา
  ที่ตั้ง  399 หมู่ 1 หนองข่า ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านฉนวน (เกษตรสมบูรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสุรินทร์ จันจิตร
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านฉนวน ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822841

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา
  ผู้อำนวยการ  นางพงศกร สุขเกษม
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนศิลา ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870150

  
   49   โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
  ผู้อำนวยการ  นายไกรวรรณ์ บัวคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 นาสมบูรณ์ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870169

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรวรรณ มะณีจันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านห้วยยางดำ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822993

  
   51   โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก
  ผู้อำนวยการ  นายธำรงค์ ฦาชา
  ที่ตั้ง  ม.5 บ้านหนองแดง ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  เบอร์โทร  044870228

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
  ผู้อำนวยการ  นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 หนองโพนงาม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0625589005

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
  ผู้อำนวยการ  นายขงเบ้ง บุญประคม
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหนองไผ่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนบ้านสารจอด
  ผู้อำนวยการ  นายอนุชิต ฦากำลัง
  ที่ตั้ง  หมู่ 15 บ้านสารจอดใหม่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านวังม่วง
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย เรือนมงคล
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านวังม่วง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044893788

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายรุ่งธรรม เพชรเมือง
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ห้วยหินลับ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0828531813

  
   57   โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอังคนา รองเมือง
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านสารจอดเก่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822747

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนบ้านดอนหัน
  ผู้อำนวยการ  นางรุ่งอรุณ เลิศพันธ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านดอนหัน ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870143

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
  ผู้อำนวยการ  นายสุวิทย์ ผ่องพันธุ์งาม
  ที่ตั้ง  171 หมู่ 1 บัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านสวนอ้อย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 สวนอ้อย ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870276

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนบ้านหนองปอแดง
  ผู้อำนวยการ  นายอรุณ อนุวุฒิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 หนองปอแดง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870479

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง
  ผู้อำนวยการ  นายจิรศักดิ์ วานนท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 กวางโจน,โนนทอง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109361

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายไพบูลย์ รินทะจักร
  ที่ตั้ง  เลขที่ 194 หมู่ 3 บ้านหนองคร้อ ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870324

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนบ้านดอนจำปา
  ผู้อำนวยการ  นายสมัย ข่าขันมะลี
  ที่ตั้ง  หมู่ 17 ดอนจำปา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870412

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนบ้านหนองกุง
  ผู้อำนวยการ  นางวัชรา รูปชัยภูมิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 หนองกุง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0817894730

  
   66   โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
  ผู้อำนวยการ  นายตวงสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 กุดยม ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822768

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนบ้านโนนสาทร
  ผู้อำนวยการ  นายอำนาจ เขาทอง
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนสาทร ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109367

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044881204

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านหนองไรไก่
  ผู้อำนวยการ  นายนิมิตร ประตาทะยัง
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 หนองไรไก่ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0813690136

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
  ผู้อำนวยการ  นางฉัตรฉวี ยางขามป้อม
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนสาวเอ้ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870482

  
   71   โรงเรียนบ้านกุดจอก
  ผู้อำนวยการ  นายจรูญ แข็งแอ
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 เทวาสถิตย์ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870480

  
   72   โรงเรียนบ้านหนองปลา
  ผู้อำนวยการ  นายสุนันท์ มณีวรรณ
  ที่ตั้ง  193 หมู่ 5 หนองปลา. ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0945300660

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนบ้านธาตุ
  ผู้อำนวยการ  นายประวิทย์ ต่อพล
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ธาตุ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822913

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
  ผู้อำนวยการ  นายสงวน เยี้ยมผา
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 หนองกุงใหม่ ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870543

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
  ผู้อำนวยการ  นายไกรศักดิ์ พิมล
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ฝายพญานาค ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044100220

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
  ผู้อำนวยการ  ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0655304518

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนบ้านหนองคัน
  ผู้อำนวยการ  นางวรณี เลิศสรรสิริ
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองบัวคำ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044130442-3

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนบ้านหนองคัน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางศิริรัตน์ จิตแสง
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองบัวคำ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044130442-3

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ 16 ศิลาทอง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044128060

  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
  ผู้อำนวยการ  สิบเอกเริงชัย วรรณกุล
  ที่ตั้ง  หมู่ 13 ลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822919

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
  ผู้อำนวยการ  นายพุทธพงศ์ หลักคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนหินแร่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822916

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก
  ผู้อำนวยการ  นายสมชัย ชุดไธสง
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ดอนเตาเหล็ก ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870408

  
ภาพสมาชิก
   83   โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอาณัต สายโสภา
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โคกสะอาดแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109374

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว)
  ผู้อำนวยการ  นายบุญส่ง วรชินา
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 นาหนองทุ่ม ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0892803255

  
   85   โรงเรียนบ้านหนองแซง
  ผู้อำนวยการ  นายชวลิต นาตรีชน
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านหนองแซงใหญ่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044025302

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายชวลิต นาตรีชน
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 โป่งดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870587

  
   87   โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
  ผู้อำนวยการ  นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์
  ที่ตั้ง  599 หมู่ 18 หนองดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870542

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านฉนวน (ภูเขียว)
  ผู้อำนวยการ  นายโชคชัย สุขสนิท
  ที่ตั้ง  179 หมู่ 2 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0896281562

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนบ้านห้างสูง
  ผู้อำนวยการ  นายชัยวาล แดนสีแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ห้างสูง ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870318

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน
  ผู้อำนวยการ  นางวันวนัช สิริสิทธินันท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ดอนไก่เถื่อน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0918543448

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นางวันวนัช สิริสิทธินันท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 กุดหมากเห็บ ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870320

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนฉิมพลีมา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวโชคดี โนนหิน
  ที่ตั้ง  122 หมู่ 3 หนองข่า ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านดงเมย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ดงเมย ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870407

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
  ผู้อำนวยการ  นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044878148

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายบุญทา ผุดผาด
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 เพชรเหนือ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0905984503

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
  ผู้อำนวยการ  นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 หนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  088-5522456

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นายยรรยง ศิริภูมิ
  ที่ตั้ง  224 หมู่ 5 โป่งโพธิ์ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109386

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 กุดขอนแก่น ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870109

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนบ้านเมืองคง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายวัชรพล ผือโย
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 เมืองคง ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
   100   โรงเรียนบ้านเมืองคง
  ผู้อำนวยการ  นายชูชาติ หล้าเพชร
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 เมืองคง ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 3 หน้า  
1 2 3


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
My Office V 6.5 - 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.