วันที่   27   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สารีบท 08.30-16.30   - การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565  10  นางสรินทรา ประยงค์เพชร
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะ( TOR ) ครุภัณฑ์ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท  20  นางกนิษฐา กิ่งนอก