วันที่   26   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV  20  นายสานิต ต่ออำนาจ
เตชะธัมโม 13.00-16.30   - - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV  20  นายสานิต ต่ออำนาจ