วันที่   6   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ตรวจคัดกรอง (Antigen Test Kit หรือ ATK)  85  นางสาวทัศวรรณ ชำนาญ