วันที่   11   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สารีบท 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565  8  นางศุภลักษณ์ กอบการดี