วันที่   21   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพท. ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  50  นายวรรณพล เหมือนพันธุ์