[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชย. 2
รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566
ที่ ชื่อโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู เอกสารโครงการ
1 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางสาวสุกัญญา ธุนันทา ,
ธันวาคม 2565-กันยายน 2566 30,000.00 29,560.00 440.00 98.53
2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางกนิษฐา กิ่งนอก ,
มกราคม-มีนาคม 2566 50,000.00 40,658.00 9,342.00 81.32
3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (งบ สพฐ.)
น.ส.กุลธีรา แพงคำสี ,
ธันวาคม 2565-มีนาคม 2566 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนเข้าเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566 (งบ สพฐ.)
นางทิพย์สุวารี เชาวนพงศ์ ,
ม.ค.-มี.ค.66 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ,
ม.ค.-มี.ค.66 20,000.00 15,750.00 4,250.00 78.75
6 การจัดงานวันครู พ.ศ.2566 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางสาวจิราภรณ์ เสตะ ,
ม.ค.-มี.ค.66 25,000.00 19,800.00 5,200.00 79.20
7 นิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2566 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางสุพัตรา อุตรนคร ,
ม.ค.-มี.ค.66 100,000.00 84,412.00 15,588.00 84.41
8 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นายวาทิศ สอนกอง ,
ม.ค.-มี.ค.66 735,000.00 620,780.00 114,220.00 84.46
9 การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพหุปัญญา (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางเทียนทอง ประทีปเมือง ,
ม.ค.-มี.ค.66 50,000.00 47,057.00 2,943.00 94.11
10 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 (งบ สพฐ.)
นางสาวศิริขวัญ มีชัย ,
ม.ค.-มี.ค.66 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
11 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นายจักรพันธ์ พวงสมบัติ ,
ม.ค.-มี.ค.66 10,000.00 9,596.00 404.00 95.96 © รายงานโครงการ
12 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด ,
ม.ค.-มี.ค.66 30,000.00 22,444.00 7,556.00 74.81
13 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training (งบ สพฐ.)
นางกิติมา สมวงษา ,
ม.ค.-มี.ค.66 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
14 อบรมขั้นพื้นฐานเพื่อขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 และจัดเตรียมเพื่อขอรับตราพระราชทาน รุ่นที่ 1 (งบ สพฐ.)
นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ,
ม.ค.-มี.ค.66 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
15 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 (งบ สทศ.)
นางสาวดรุณี อาจปรุ ,
ม.ค.-มี.ค.66 342,148.00 0.00 342,148.00 0.00
16 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงประมาณ พ.ศ.2566 (งบ สพฐ.)
นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ,
ม.ค.-มี.ค.66 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
17 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรุปแบบ (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด ,
ม.ค.-มี.ค.66 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
18 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นายจักรพันธ์ พวงสมบัติ ,
ม.ค.-มี.ค.66 10,000.00 4,350.00 5,650.00 43.50 © รายงานโครงการ
19 พั ฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางสุกัญญา บุญเกื้อ ,
ม.ค.-มี.ค.66 40,000.00 25,214.00 14,786.00 63.04
20 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชย.2 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางสาวอัญภัทร มาปัสสา ,
ม.ค.-ก.ย.66 100,000.00 54,634.00 45,366.00 54.63
21 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)(งบตามแผนฯ2566)
นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ,
ม.ค.-มี.ค.66 50,000.00 40,998.00 9,002.00 82.00
22 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ว PA และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับข้าราชการครูฯในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางสุภาวดี วิเศษสัตย์ ,
ม.ค.-มี.ค.66 50,000.00 49,500.00 500.00 99.00
23 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งบ สพฐ.)
นางอรวรรณ กลิ่นสุต ,
กุมภาพันธ์-กันยายน 2565 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
24 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 (งบ สพฐ.)
นางสาวดรุณี อาจปรุ ,
ก.พ.-มี.ค.66 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
25 ห่วงใย ใส่ใจ ติดตามเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประจำปี 2566 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นางศุภลักษณ์ กอบการดี ,
เม.ย.-มิ.ย.65 7,500.00 6,787.00 713.00 90.49
26 อบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นางศุภลักษณ์ ไปนาน ,
เม.ย.-มิ.ย.65 65,000.00 41,137.00 23,863.00 63.29
27 นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับตราพระราชทานของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ,
เม.ย.-มิ.ย.65 5,000.00 4,060.00 940.00 81.20
28 พัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยการจัดการศึกษาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566)
นางกิติมา สมวงษา ,
เม.ย.-มิ.ย.65 55,000.00 45,237.00 9,763.00 82.25
29 อบรมโค้ชผู้ตัดสินกีฬาและแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (CPM2CUP) (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นางสาวสายใหม โคตรนารา , นางสาวจารุกิตติ์ หาญทะนา ,
เม.ย.-มิ.ย.65 50,000.00 48,900.00 1,100.00 97.80
30 การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
น.ส.กุลธีรา แพงคำสี ,
เม.ย.-มิ.ย.65 30,000.00 24,828.00 5,172.00 82.76
31 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ,
เม.ย.-มิ.ย.65 50,000.00 34,201.00 15,799.00 68.40
32 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นางสาวดรุณี อาจปรุ ,
เม.ย.-ก.ย.66 35,000.00 7,276.00 27,724.00 20.79
33 ป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) (งบ สพฐ.)
นางศุภลักษณ์ กอบการดี ,
เม.ย.-ก.ย.66 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
34 พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นายเชษฐา พลธรรม ,
เม.ย.-มิ.ย.65 40,000.00 30,000.00 10,000.00 75.00
35 พัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2) (เปลี่ยนจากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ,
เม.ย.-มิ.ย.65 10,000.00 1,820.00 8,180.00 18.20
36 ขับเคลื่อนสถานศึกษาต้นแบบและบุคลากรต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นายชัชวาล ต่อชีพ ,
เม.ย.-มิ.ย.65 20,000.00 1,300.00 18,700.00 6.50
37 ฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นางภรณ์วัศยา กาบคำ ,
เม.ย.-มิ.ย.65 25,000.00 18,462.00 6,538.00 73.85
38 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นายวาทิศ สอนกอง ,
เม.ย.-มิ.ย.65 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
39 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมทางการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (งบ สพฐ.)
นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ,
เม.ย.-มิ.ย.65 29,900.00 0.00 29,900.00 0.00
40 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (งบ สพฐ.)
นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ,
เม.ย.-มิ.ย.65 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00
41 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรร ครั้งที่ 2)
นางสาวศิริขวัญ มีชัย ,
เม.ย.-มิ.ย.65 7,500.00 7,500.00 0.00 100.00
42 ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 (งบ สพฐ.)
นางศุภลักษณ์ กอบการดี ,
เม.ย.-มิ.ย.65 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
43 เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เชต 2 (งบ สพฐ.)
นายทวีศักดิ์ จันนะชัย , นางสาวประพัฒน์ สีเนตร , นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ,
พฤษภาคม-กันยายน 2566 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00
44 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา) (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 จัดสรรครั้งที่ 2)
นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ ,
เม.ย.-มิ.ย.65 30,000.00 12,410.00 17,590.00 41.37
45 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (งบ สพฐ.)
นายทวีศักดิ์ จันนะชัย , นางสาวประพัฒน์ สีเนตร , นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ,
พฤษภาคม-กันยายน 2566 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
46 ยกระดับศักยภาพฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเครียมความพร้อมรับการประเมิน PISA (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566) (จัดสรรครั้งที่ 2)
นางสาวดรุณี อาจปรุ ,
พฤษภาคม-กันยายน 2566 10,000.00 5,072.00 4,928.00 50.72
47 ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566) (จัดสรรครั้งที่ 2)
นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ,
พฤษภาคม-กันยายน 2566 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
48 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 (งบ สพฐ.)
นางสุกัญญา บุญเกื้อ , นางสาวศิริขวัญ มีชัย , นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 10,000.00 6,452.00 3,548.00 64.52
49 ลูกเสือ-เนตรนารีทุกชีวิตปลอดภัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 (งบ สพฐ.)
นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
50 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding (งบ สพฐ.)
นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
51 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (งบ สพฐ.)
นายกฤษฏาวัฒน์ ฉัตรรักษา ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00
52 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 (งบ สพฐ.)
นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ,
กรกฎาคม 2566 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
53 ยกระดับผลสัมฤทิ์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งบตามแผนปฏิบัติการ 66) (จัดสรรครั้งที่ 3)
นางอรวรรณ กลิ่นสุต ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 20,000.00 18,568.00 1,432.00 92.84
54 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 25602) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566) (จัดสรรครั้งที่ 3)
นางสุกัญญา บุญเกื้อ ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 20,000.00 9,490.00 10,510.00 47.45
55 ส่งเสริมและพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566) (จัดสรรครั้งที่ 3)
นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 20,000.00 16,150.00 3,850.00 80.75
56 พัฒนาศักยภาพครูรู้เท่าทันสื่อและสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566) (จัดสรรครั้งที่ 3)
นางสาวสายใหม โคตรนารา ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 20,000.00 7,150.00 12,850.00 35.75
57 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566) (จัดสรรครั้งที่ 3)
นางจินตนา คงสิม ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 20,000.00 1,000.00 19,000.00 5.00
58 การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (งบ สพฐ.)
นายจักรพันธ์ พวงสมบัติ ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
59 การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (งบ สพฐ.)
นายเชษฐา พลธรรม ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00
60 ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 (งบ สพฐ.)
นายกฤษฏาวัฒน์ ฉัตรรักษา ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 274,500.00 0.00 274,500.00 0.00
61 รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติดและภัยร้ายไซเบอร์ ประจำปี 2566 (งบ สพฐ.)
นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00
62 พัฒนาครูแนะแนวและครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน (งบ สพฐ.)
นางภรณ์วัศยา กาบคำ , นางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
63 แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566) (จัดสรรครั้งที่ 3)
นางชัชรีพร โพนแพงพา ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
64 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 (งบ สพฐ.)
นางสาวศิริขวัญ มีชัย ,
กรกฎาคม-กันยายน 2566 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
65 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินผลในการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (งบ สพฐ.)
นางอรวรรณ กลิ่นสุต ,
สิงหาคม-กันยายน 2565 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
66 นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (งบ สพฐ.)
น.ส.กุลธีรา แพงคำสี ,
กันยายน 2566 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
67 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (งบ สพฐ.)
นางจินตนา คงสิม ,
กันยายน 2566 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
68 ประกาศตำตถาคต ครั้งที่ 2 (งบตามแผนปฏิบัติการ 2566 เปลี่ยนจากพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2565 )
นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ ,
กันยายน 2566 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 รวมยอดทั้งหมด 3,218,048.00 1,412,553.00 1,805,495.00 43.89    

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
My Office V 6.5 - 2023 Copyright @CPM2-2023 All rights reserved.