วันที่   22   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สารีบท
08.30-16.30 น.
  - นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 6  นางสาวจิราภรณ์ เสตะ
เตชะธัมโม
08.30-12.00 น.
  - รับรายงานตัวศึกษานิเทศก์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 5  นางอัมพร เมตตา