วันที่   5   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม
08.30-12.00 น.
  - ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 8  นางอัมพร เมตตา