วันที่   29   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สารีบท
08.30-16.30 น.
  - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 11  นางสาวจิราภรณ์ เสตะ
สารีบท
13.00-16.30 น.
  - ประชุมจัดจ้างนักการภารโรง ประจำปี 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นายวีรศักดิ์ แสงสุข
เตชะธัมโม
08.30-16.30 น.
  - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นางอัมพร เมตตา