วันที่   9   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สารีบท
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะทำงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 10  นางทิพย์สุวารี เชาวนพงศ์
เตชะธัมโม
08.30-16.30 น.
  - รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 15  นางชเนตตี ชำนาญ