วันที่   30   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม
08.30-12.00 น.
  - ประชุมการจัดจ้างนัการภารโรง
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 140  นายวีรศักดิ์ แสงสุข
สารีบท
08.30-16.30 น.
  - นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 14  นางสาวจิราภรณ์ เสตะ
เตชะธัมโม
08.30-12.00 น.
  - การประชุมโครงการวิจัยของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 8  นายพิเชฐ ชำนาญ