วันที่   10   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สารีบท
08.30-12.00 น.
  - ประชุมทีมบริหาร ครั้่งที่ 2/2567
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 15  นางชัชรีพร โพนแพงพา