วันที่   18   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือชีวประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นางศุภลักษณ์ ไปนาน