วันที่   3   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม
08.30-16.30 น.
  - ประชุมพิจารณาเลื่อนเดือนระดับสำนังกานเขต ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 18  นางชเนตตี ชำนาญ