วันที่   26   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - การเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ  10  นางประไพร ผัดวิเศษ