วันที่   27   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - บริหารอัตรากำลัง  15  นางประไพร ผัดวิเศษ
สารีบท 08.30-16.30   - ประชุมการแก้ไขหนี้สิน  13  นายทวีศักดิ์ จันนะชัย