วันที่   20   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - ประชุมการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  3  นางประไพร ผัดวิเศษ