วันที่   2   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - แก้ไขหนี้สินข้าราชการครู  2000  นางสาวเกษสุดา ทิวจันทึก
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  25  นางศุภลักษณ์ ไปนาน
สารีบท 13.00-16.30   - บรรจุครูผู้ช่วย ปี 2564 รอบ 2  20  นางอัมพร เมตตา
สารีบท 08.30-12.00   - ประชุมคุรุภัณฑ์โรงเรียน  10  นางทัศศินีย์ ฦาชา