วันที่   21   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี 2565  3  นางศุภลักษณ์ ไปนาน
สารีบท 08.30-12.00   - ประชุมคณะศึกษานิเทศ  17  นายพิเชฐ ชำนาญ