วันที่   22   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-12.00   - บันทึกภาพถ่าย คณะข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชฯ  45  นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  5  นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา
สารีบท 13.00-16.30   - ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (สถานีแก้หนี้ครู)  12  นางสาวทัศวรรณ ชำนาญ