วันที่   9   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทางไกล  20  นางเทียนทอง ประทีปเมือง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - โครงการสนับสนุนและติดตามการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  75  นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์