วันที่   6   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  50  นางเทียนทอง ประทีปเมือง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  10  นายวีรศักดิ์ แสงสุข