วันที่   25   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - คัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ  10  นางอัมพร เมตตา