วันที่   11   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   -  - โครงการสนับสนุนและติดตามการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  75  นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์
เตชะธัมโม 13.00-16.30   - เตรียมห้องประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ครั้ง1/2565  4  นายทวีศักดิ์ จันนะชัย