วันที่   8   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET  239  นางสาวดรุณี อาจปรุ
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมการใช้งานระบบ MOE SC  5  นายทวีศักดิ์ จันนะชัย