วันที่   18   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  10  นายวีรศักดิ์ แสงสุข
สารีบท 08.30-16.30   - องค์กรคุณธรรม  12  นางชัชรีพร โพนแพงพา