วันที่   23   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 กลุ่ม  10  นายวีรศักดิ์ แสงสุข
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมการลงข้อมูลโปรแกรมสารสนเทศโรงเรียนเรียนรวม (Zoom)  10  นางเทียนทอง ประทีปเมือง
สารีบท 08.30-16.30   - พิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 กลุ่ม  10  นายวีรศักดิ์ แสงสุข