วันที่   9   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-23.00   - ขอใช้สถานที่เก็บข้อสอบ O-NET 2564  20  นางสาวดรุณี อาจปรุ
สารีบท 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการ กำหนด TOR  10  นางกนิษฐา กิ่งนอก
เตชะธัมโม 13.00-16.30   - การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  22  น.ส.อรวรรณ แซ่โอ้ว