วันที่   17   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัดขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565  11  นางศุภลักษณ์ ไปนาน