วันที่   31   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - ประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการ  30  นางเทียนทอง ประทีปเมือง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - ประชุมการยื่นขอรับเงินบำเหน็จ-บำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565  160  นางเกวลิน เกิดนอก
สารีบท 08.30-16.30   - ประชุมทีมบริหาร  15  นางเทียนทอง ประทีปเมือง