วันที่   10   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-23.00   - ขอใช้สถานที่เก็บข้อสอบ O-NET 2564  20  นางสาวดรุณี อาจปรุ
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุม VDO Conference MOE  10  นายสานิต ต่ออำนาจ