วันที่   11   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-23.00   - ขอใช้สถานที่เก็บข้อสอบ O-NET 2564  20  นางสาวดรุณี อาจปรุ
สารีบท 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการกำหนด TOR โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน  10  นางกนิษฐา กิ่งนอก