วันที่   7   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - การประชุม O-NET ระดับศูนย์สอบ  35  นางสาวดรุณี อาจปรุ
สารีบท 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565  9  นางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน