วันที่   1   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สารีบท 08.30-12.00   - ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร  12  นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมการใช้งานระบบ MOE SC  12  นายทวีศักดิ์ จันนะชัย