วันที่   2   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สารีบท 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการ กำหนด TOR ครุภัณฑ์งบ65 (ครั้งที่2)  10  นางกนิษฐา กิ่งนอก
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมการใช้งานระบบ MOE SC  12  นายทวีศักดิ์ จันนะชัย
โนนทรายคำ 08.30-12.00   - ประชุมพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร  8  นายจักรพันธ์ พวงสมบัติ