วันที่   4   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย  40  นางสาวศรีรุ้ง บุตะเขียว
สารีบท 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565  20  นายทวีศักดิ์ จันนะชัย