วันที่   25   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - คัดเลือกครูชาวต่างชาติ  5  นางอัมพร เมตตา