วันที่   18   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 2  15  นางสาวทัศวรรณ ชำนาญ