วันที่   15   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 13.00-16.30   - ประชุมทีมบริหารครั้งที่ 2  20  นางสาวทัศวรรณ ชำนาญ