วันที่   17   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สารีบท 08.30-16.30   - ประชุม อกศจ.ชัยภูมิ  5  นางอัมพร เมตตา
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมคณะทำงานจัดทำผลงานคุรุสภา  20  นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ