วันที่   28   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - รับรายงานตัวครูบรรจุโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 2 ปี 2564  15  นางอัมพร เมตตา