วันที่   14   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - พิธีลงนาม MOU พัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพในสังกัด  35  นางศุภลักษณ์ ไปนาน