วันที่   8   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สารีบท 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปี 2564  6  นางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน
เตชะธัมโม 13.00-16.30   - ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  5  นางสาวเกษสุดา ทิวจันทึก