วันที่   11   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับงบในแผนฯ  40  นางสาวสุกัญญา ธุนันทา