[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชย. 2
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร หรือ ชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนศาลาสามัคคี
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ................................
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ศาลา ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
   2   โรงเรียนศาลาสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐชัย ทองคณทา
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ศาลา ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านระหัด
  ผู้อำนวยการ  นางกรณิการ์ คันธา
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านระหัด ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0866784792

  
   4   โรงเรียนบ้านขามป้อม
  ผู้อำนวยการ  นายอภิวัฒน์ ประพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านขามป้อม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง ดีแซง
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านกุดเลาะ ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0895708620

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายฉลาด อาจสนาม
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านโนนตุ่น ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0885820907

  
   7   โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภคพร เค้าโนนกอก
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านสระ ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0819663387

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประจวบ ใสดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนสุขสันต์ ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0862479879

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ************************
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านโสกเชือก ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822835

  
   10   โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นางสขุสวัสดิ์ จันทะวัฒ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านโสกเชือก ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822835

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล
  ผู้อำนวยการ  นายเดชจักรภพ แจ้งคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนเห็ดไคล ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบุปผาราม
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  *********************
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านเปือย ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870364

  
   13   โรงเรียนบุปผาราม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชยาภรณ์ นินนานนท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านเปือย ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870364

  
   14   โรงเรียนบ้านโนนเขวา
  ผู้อำนวยการ  นายวัฒนากร ทองถวิล
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนบ้านโนนทอง
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ****************
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109855

  
   16   โรงเรียนบ้านโนนทอง
  ผู้อำนวยการ  นายกฤษดา ศรีสมเกียรติ
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109855

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายสนอง ดีแซง
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนหนองไฮ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109856

  
   18   โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
  ผู้อำนวยการ  นางสายหยุด อาจสามารถ
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บุ่งสิบสี่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0902820868

  
   19   โรงเรียนบ้านกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายสุทธิชัย ลบบำรุง
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านกลาง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36120
  เบอร์โทร  0918285336

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ...............................
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านแก้งตาดไซ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109854

  
   21   โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ
  ผู้อำนวยการ  นางจิรัชยา เชื้อประทุม
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านแก้งตาดไซ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109854

  
   22   โรงเรียนบ้านหนองบัว (เกษตรสมบูรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิม ขันทะสีมา
  ที่ตั้ง  หมู่ 15 บ้านหนองบัว ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0810669155

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านนาสีดา
  ผู้อำนวยการ  นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 น้อยพัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822840

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นายเดชา เศษแพง
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านหลักแดน ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044823220

  
   25   โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย สมคำศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0897182538

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนบ้านหัวโสก
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายวิชัย สมคำศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านนาหัวโสก ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
   27   โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ******************
  ที่ตั้ง  หมู่ 18 บึงมะนาวพัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
   28   โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเอกวิทย์ ขวัญวงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 18 บึงมะนาวพัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านจมื่น
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 บ้านจมื่น ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0903372327

  
   30   โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
  ที่ตั้ง  หมู่ 17 หนองแต้พัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0903372327

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา มุทาพร
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านโนนงิ้ว ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870363

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านเขวา
  ผู้อำนวยการ  นายกุศล เผ่าหัวสระ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านเขวา ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870117

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายธำรงค์ ฦๅชา
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044869557

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ****************************
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044869557

  
   35   โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ****************
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านหามแห ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0933751846

  
   36   โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายจำรัส คณูแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านหามแห ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0933751846

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นางสุระณี สีพิมพ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044866115

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
  ผู้อำนวยการ  นางดาวรุ่ง แควภูเขียว
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหญ้านาง ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044866143

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านห้วยข่า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870361

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านโนนชาด
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นางสุระณี สีพิมพ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านโนนชาด ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
   41   โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
  ผู้อำนวยการ  นายวิริยะ สัจจะสังข์
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายโกศล เดชโนนสังข์
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านท่าขาม ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านหนองแต้
  ผู้อำนวยการ  นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านหนองแต้ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0895761718

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายฉลาด อาจสนาม
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044107989

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนชุมชนบ้านหัน
  ผู้อำนวยการ  นายตวงสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044-109867

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
  ผู้อำนวยการ  นายอุดมสิน คันธภูมิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านดอนมะค่าง ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870423

  
   47   โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง
  ผู้อำนวยการ  นายอาณัต สายโสภา
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านโนนหินลาด ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822750

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นายภควัต เรียกจำรัส
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านนาไฮ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายวิจิตร เจริญขามป้อม
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านตลาดทราย ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870533

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายปิยะนัฏ เดิมกะยอม
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านตลาดทราย ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870533

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนสระโพนทอง
  ผู้อำนวยการ  นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 สระโพนทอง ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870532

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง พิมพ์สิงห์
  ที่ตั้ง  107 หมู่ 1 บ้านโพธิ์ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870518

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  น.ส.วิลาสินี ชำนาญกุล
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านหนองคู ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0892803854

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา
  ที่ตั้ง  386 หมู่ 5 ส้มกบ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านพีพวย
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านพีพวย ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822833

  
   56   โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายนัฐพันธ์ แควภูเขียว
  ที่ตั้ง  399 หมู่ 1 หนองข่า ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านฉนวน (เกษตรสมบูรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสุรินทร์ จันจิตร
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านฉนวน ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822841

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา
  ผู้อำนวยการ  นายพงศกร สุขเกษม
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนศิลา ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870150

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
  ผู้อำนวยการ  นายไกรวรรณ์ บัวคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 นาสมบูรณ์ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870169

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรวรรณ มะณีจันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านห้วยยางดำ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822993

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก
  ผู้อำนวยการ  นางนพรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์
  ที่ตั้ง  ม.5 บ้านหนองแดง ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  เบอร์โทร  094-0073037

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
  ผู้อำนวยการ  นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 หนองโพนงาม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0625589005

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
  ผู้อำนวยการ  นายขงเบ้ง บุญประคม
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหนองไผ่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนบ้านสารจอด
  ผู้อำนวยการ  นางรุ่งอรุณ เลิศพันธ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 15 บ้านสารจอดใหม่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนบ้านวังม่วง
  ผู้อำนวยการ  นายอนุชิต ฦากำลัง
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านวังม่วง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044893788

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนบ้านโคกสง่า
  ผู้อำนวยการ  นางพิกุลทอง พันธ์ชัยโย
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านโคกสง่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870125

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปทิตตา แดงนกขุ้ม
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านทิกแล้ง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0872313703

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปทิตตา แดงนกขุ้ม
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ห้วยหินลับ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0828531813

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสุภเดช อินอิ่ม
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 สันติสุข ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0958028481

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอังคนา รองเมือง
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านสารจอดเก่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822747

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนบ้านดอนหัน
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  *********************
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านดอนหัน ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870143

  
   72   โรงเรียนบ้านดอนหัน
  ผู้อำนวยการ  นายประภาส วงษ์โท
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านดอนหัน ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870143

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
  ผู้อำนวยการ  นายมาโนช ต่อชีพ
  ที่ตั้ง  171 หมู่ 1 บัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านสวนอ้อย
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา มหาชัย
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 สวนอ้อย ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870276

  
   75   โรงเรียนบ้านหนองปอแดง
  ผู้อำนวยการ  นางอมรรัตน์ โสภากุ
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 หนองปอแดง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870479

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง
  ผู้อำนวยการ  นายจิรศักดิ์ วานนท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 กวางโจน,โนนทอง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109361

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายไพบูลย์ รินทะจักร
  ที่ตั้ง  เลขที่ 194 หมู่ 3 บ้านหนองคร้อ ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870324

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายไพบูลย์ รินทะจักร
  ที่ตั้ง  เลขที่ 194 หมู่ 3 บ้านหนองคร้อ ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870324

  
   79   โรงเรียนบ้านดอนจำปา
  ผู้อำนวยการ  นายอรุณ อนุวุฒิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 17 ดอนจำปา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870412

  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนบ้านหนองกุง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 หนองกุง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0817894730

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ************************
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 กุดยม ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822768

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเบญจมาศ ขวาไทย
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 กุดยม ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822768

  
   83   โรงเรียนบ้านเรือ
  ผู้อำนวยการ  นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 เรือ ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0805965623

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านโนนสาทร
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ................................
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนสาทร ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109367

  
   85   โรงเรียนบ้านโนนสาทร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสายใหม โคตรนารา
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนสาทร ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109367

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายมนตรี เสาศิริ
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ม่วง ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870410

  
   87   โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044881204 , 0988944924

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านกุดโคลน
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายกีรติ บุญประภาศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 กุดโคลน ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0951965287

  
   89   โรงเรียนบ้านหนองไรไก่
  ผู้อำนวยการ  นายสุปรีชา ถนอมเงิน
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 หนองไรไก่ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0813690136

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนบ้านกุดแดง
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ************
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 กุดแดง ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870481

  
   91   โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนสาวเอ้ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870482

  
   92   โรงเรียนบ้านกุดจอก
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายกีรติ บุญประภาศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 เทวาสถิตย์ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870480

  
   93   โรงเรียนบ้านหนองปลา
  ผู้อำนวยการ  นายกีรติ บุญประภาศรี
  ที่ตั้ง  193 หมู่ 5 หนองปลา. ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนบ้านธาตุ
  ผู้อำนวยการ  นายประวิทย์ ต่อพล
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ธาตุ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822913

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
  ผู้อำนวยการ  นายสงวน เยี้ยมผา
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 หนองกุงใหม่ ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0988500125

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
  ผู้อำนวยการ  นายธนปรกณ์ มณีศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ฝายพญานาค ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044100220

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
  ผู้อำนวยการ  ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0655304518

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนบ้านหนองคัน
  ผู้อำนวยการ  นางวรณี เลิศสรรสิริ
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองบัวคำ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044130442-3

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนบ้านหนองคัน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางศศิธร มาเมือง
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองบัวคำ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044130442-3

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสุวิมล สอนโกษา
  ที่ตั้ง  หมู่ 16 ศิลาทอง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044128060

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 3 หน้า  
1 2 3


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
My Office V 6.5 - 2023 Copyright @CPM2-2023 All rights reserved.